Código De Conduta

Python Coruña, como comunidade arredor da que se organizan diferentes tipos de eventos, quere garantir que todas as persoas que participen nos devanditos eventos ou comunicacións teñan unha experiencia profesional e positiva de aprendizaxe, colaboración ou lecer. Para iso, espérase que quen participe na comunidade amose respecto e cortesía cara ao resto.

Ao participar na comunidade de Python Coruña, comprométeste a promover unha experiencia libre de acoso para todos, independentemente da idade, tamaño corporal, discapacidade visible ou invisible, etnia, características sexuais, identidade e expresión de xénero, nivel de experiencia, educación, situación socioeconómica, nacionalidade, aspecto persoal, raza, relixión e/ou identidade ou orientación sexual.

Este Código de Conduta detalla cales son as condutas que se esperan, cales se rexeita e cales son os mecanismos existentes para axudar a unha persoa que está a ser sometida a un comportamento inadecuado.

Por que un código de conduta?

Seguindo con Python zen, explícito mellor que implícito. Explica o que se espera do medio ambiente en calquera evento de Python Coruña:

 • Axudar a que máis xente saiba que son benvidos.
 • Evitar ambigüidades.
 • Construír un clima de confianza, onde se alguén quere denunciar un incidente, saiba que non comezaremos por cuestionalo (crer na vítima).

Ámbito

Este código de conduta é aplicable a todas as persoas que participen en espazos da comunidade * Python Coruña*, xa sexa en liña ou presencialmente. Tamén se aplica aos espazos públicos onde unha persoa está representando á comunidade. Exemplos destes últimos inclúen o uso da conta de correo electrónico oficial, publicacións a través de redes sociais oficiais ou presentacións con persoas designadas en eventos en liña ou fóra de liña.

Os nosos estándares

Exemplos de comportamentos que contribúen a crear un ambiente positivo para a nosa comunidade:

 • Mostrar empatía e bondade coas demais persoas. Non insultes nin humilles aos demais asistentes. Lembra que as bromas sexistas, racistas ou discriminatorias non son apropiadas. Nunca o son.
 • Respectar as diferentes opinións, puntos de vista e experiencias
 • Dar e aceptar adecuadamente as críticas construtivas.
 • Asumir a responsabilidade e pedir desculpas aos afectados polos nosos erros, aprendendo da experiencia.
 • Concéntrase no que é mellor non só para nós como individuos, senón para a comunidade no seu conxunto.
 • Utiliza unha linguaxe inclusiva e que acomode a un público diverso.
 • Presta especial atención ás persoas que son novas na comunidade.

Exemplos de comportamento inaceptable:

 • O uso de linguaxe ou imaxes sexualizadas, e enfoques ou atención sexuais de calquera tipo.
 • Comentarios despectivos (trolling), insultantes ou despectivos, e ataques persoais ou políticos.
 • Bromas racistas, sexistas ou excluíntes.
 • Acoso en público ou privado.
 • Publicar información privada doutras persoas, como enderezos físicos ou de correo electrónico, sen o seu permiso explícito.
 • Outra conduta que poida considerarse razoablemente inadecuada nun ámbito profesional.

Acoso significa comentarios ofensivos relacionados co xénero, a orientación sexual, a discapacidade, o aspecto físico, o tamaño corporal, a etnia ou a relixión, a pornografía en espazos públicos, a intimidación deliberada, o acoso, a persecución, fotografías ou gravacións indesexadas, a interrupción constante de charlas ou outros eventos, inadecuados, contacto físico e atención sexual non desexada.

Cumprimento

Correspóndelle á administración comunitaria aclarar e facer cumprir este código de conduta; No caso de que se determine un comportamento inadecuado, adoptará as medidas que considere oportunas. Estas van dende esixir o cesamento da conduta, ata a expulsión dunha persoa dun evento ou da Comunidade, sen dereito a reingresar. A administración da comunidade terá o dereito e a responsabilidade de eliminar, editar ou rexeitar mensaxes, comentarios, commits, código, edicións de páxinas wiki, tickets e outras contribucións que non se axusten a este código de conduta, e comunicará os motivos para as suas decisións de moderación cando proceda.

Protocolo de queixas e denuncias

Os casos de comportamento abusivo, de acoso ou doutro xeito inaceptable pódense informar aos xestores da comunidade responsables do cumprimento.

Se sintes que algún dos citados comportamentos tivo lugar ou aprezas que alguén cometeu un acto de ofensa, animamoste a tomar o seguinte curso de acción tan axiña como sexa posible:

 • Se é un evento presencial, póñase en contacto directamente cos organizadores do evento. Probablemente publicaron un código de conduta específico do evento con instrucións sobre a quen acudir; proporcionarán un espazo seguro para axudar á persoa afectada.
 • Se é un espazo en liña, póñase en contacto cos moderadores dese espazo.
  • En Telegram, á persoa propietaria do grupo ou outras administradoras:
   • @Yisus1982
   • @madtyn
   • @soulcodex
   • @braisarias
   • @Theo_CP
  • Para outros espazos ou alternativamente, póñase en contacto coa Xunta Directiva en pythoncoruna@es.python.org .

Todos os administradores da comunidade están obrigados a dar atención seria e respectar a privacidade e seguridade dos que informan ou sofren incidentes, así como conservar o seu anonimato

Atribución

Este código de conduta alíñase co existente con contribucións doutros códigos: